പ്ലോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ !!

മനുഷ്യൻറെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് വീട്. വീട് വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചിലപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് പറമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല

Continue Reading

ഉദ്ദ്യാനങ്ങൾ :ശ്രദ്ധിക്കാനേറെ

വീട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിന്റെ ഘടന സംബന്ധിച്ച തീരുമാനവും മനോഹരമായ ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പോടു കൂടിയ ഒരു വീട് ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്?

Continue Reading
error: Content is protected !!